Print Friendly, PDF & Email

Regulamin

Regulamin Studia Tańca Anna Kowalska.

 1. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zastosowaniem się do niego.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni w czasie uczestnictwa w zajęciach.
 3. Akceptacja regulaminu jest potwierdzeniem ze uczestnik jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
 4. A w razie pogorszenia jego stanu zdrowia nie będzie on ani jego rodzina rościć praw.
 5. Instruktor oraz organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników zajęć.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem rodzinnym przed pierwszymi zajęciami, po przebyciu ciężkiej choroby, operacji itp.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o problemach zdrowotnych.
 8. Studio nie odpowiada za kontuzje, urazy lub uszkodzenia ciała powstałe na zajęciach.
  Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub e-mailem (podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, nr tel, e-mail oraz wybrany kurs.
 9. Karnety:
  • Miesięczne są ważne przez jeden miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca).
  • Trzy miesięczne są ważne przez trzy miesiące (od pierwszego dnia pierwszego miesiąca do ostatniego dnia trzeciego miesiąca)
  • Po wykupieniu karnetu na kurs, Studio nie zwraca gotówki za odwołanie, rezygnację lub nieobecność na zajęciach.
 10. W święta ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane.
 11. Opłata za jedną godzinę zajęć możliwa jest wyłącznie dla osób, które po pierwszych zajęciach z danego tańca nie chcą kontynuować kursu.
 12. Płatności dokonujemy w pierwszym tygodniu danego miesiąca, przed zajęciami.
 13. Istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć (po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem Studia, maksymalnie do końca bieżącego miesiąca).
 14. Studio może wprowadzić zmianę osoby prowadzącej lub zmianę w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie lub osobiście).
 15. Nieobecność z winy uczestnika nie zobowiązuje Studia do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. W wyjątkowych wypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim tj. np. L4) prośba może zostać rozpatrzona przez właściciela Studia.
 16. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
 17. Osoby które nie zastosują się do regulaminu, lub będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujące się agresywnie i zagrażające swoim zachowaniem innym uczestnikom będą poproszone o opuszczenie sali i budynku.
 18. Na zajęciach obowiązuje zmienne obuwie. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe.
 19. Zagadnienia nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w porozumieniu z właścicielem Studia Tańca, Annę Kowalską.